č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech – webové stránky jsou nová povinnost pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) zavádí od příštího roku řadu změn. Jednou z nich jsou i povinné webové stránky pro akciové společnosti.

Od nového roku (1.1. 2014) budou povinné internetové stránky pro akciové společnosti. Všechny nově vzniklé a.s. musí provozovat informaní webové stránky. Přechodná ustanovení zákona nemají zvláštní úpravu pro existující akciové společnosti, proto pro ně povinnosti o internetových stránkách začnou platit hned od účinnosti zákona, tzn. od 1. 1. 2014!

Internetová stránka musí o společnosti uvádět informační minimum stanovené pro obchodní listiny, tzn. firmu, sídlo, IČO společnosti a údaj o jejím zápisu v obchodním rejstříku.

Internetové stránky mají sloužit jako jeden z komunikačních kanálů s akcionáři a dalšími osobami. Akcionáři  musí nalézt na webu pozvánky na valnou hromadu. Nařízení se týká společností s akciemi na majitele, tak i společností s akciemi na jméno. Pozvánka musí být na webu nejméně do konání valné hromady.

Koncernové právo využije webové stránky akciových společností k uveřejnění oznámení, že určitá společnost je podrobena společnému řízení v rámci skupiny, pokud má mít takové podrobení právní účinky.

Webové stránky bude moci spolenost dle zákona využívat představenstvo akciové společnosti i v dalších případech jako alternativu k rozesílání informací všem akcionářům. To se může týkat účetní závěrky, uveřejňování protinávrhů akcionářů k programu valné hromady.. Webové stránky pro as ještě dnes na této stránce!

01.09.2015 – č. 288/2003 Sb. – Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou z… – ve znění 180/2015 Sb.

Předpis č. 288/2003 Sb.Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

účinnost od: 01.09.2015

ve znění: č. 180/2015 Sb.

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2003-288